Ozempic receptfritt

Ozempic

Injektioner för viktminskning

Läkarkonsultation och fri leverans

Injektioner mot diabetes

Läkarkonsultation och fri leverans

Enligt en svensk studie från 2015 ökade förekomsten av diabetes i landet från 5,8 till 6,8 procent. Forskare förväntar sig att andelen personer som lider av denna metabola sjukdom kommer att öka avsevärt under de kommande 35 åren, framför allt på grund av demografiska förändringar och ökad överlevnad bland diabetiker [1]. Ökad prevalens kräver nya behandlingsmetoder och Ozempic som innehåller semaglutid föreföll vara en effektiv lösning. 

Detta läkemedel är välkänt på grund av virala videor i sociala medier, och tyvärr för den primära målgruppen, dvs. personer med diabetes, används det ofta off-label för viktnedgång.

Vad är Ozempic?

Detta är ett populärt läkemedel som utvecklats av Novo Nordisk, ett danskt multinationellt läkemedelsföretag. Semaglutid, det aktiva ämnet i Ozempic, är en analog till glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) som används för behandling av typ 2-diabetes. GLP-1 är en inkretin, vilket innebär att det är ett hormon som frisätts från tarmen efter måltid och stimulerar insulinsekretionen.

Hur fungerar Ozempic?

Semaglutid verkar genom att binda till och aktivera GLP-1-receptorn, vilket leder till ökad insulinfrisättning och minskad glukagonutsöndring. Insulin bidrar till att sänka blodsockernivån, medan glukagon har motsatt effekt. Semaglutid har också en dämpande effekt på aptiten, vilket bidrar till minskat kaloriintag och därmed viktminskning.

Vilka effekter kan förväntas?

Förväntad effekt Förklaring
Sänker blodsockret Ozempic gör detta genom att hjälpa kroppen att producera mer insulin, men bara när det finns för mycket socker i blodet, som efter en måltid. Detta innebär att oavsett om du precis har ätit eller om det var ett tag sedan du åt, hjälper läkemedlet till att hålla ditt blodsocker på en mer stabil och säker nivå.
Viktminskning Detta kan vara en trevlig ”biverkning” för patienter som använder detta läkemedel för behandling av diabetes mellitus. Denna effekt uppnås framför allt genom att aptiten minskar och magsäcken töms långsammare, vilket gör att patienterna känner sig mättare och inte vill äta under längre tidsperioder. Dessutom finns det en extra indirekt mekanism för att påverka kroppsvikten: att undvika episoder med lågt blodsocker kan hjälpa vissa människor att minska överätande eller sug efter sockerhaltiga livsmedel. Enligt forskningsdata kan personer utan diabetes gå ner mer i vikt med semaglutid, men de rekommenderas att använda ett annat märke av detta farmaceutiska medel som heter Wegovy.
Bättre kardiovaskulär hälsa Resultaten från Novo Nordisks betydande SELECT-studie visar att semaglutid 2,4 mg ledde till en 20-procentig minskning av större negativa kardiovaskulära händelser, nämligen kardiovaskulär död, icke-dödlig hjärtinfarkt eller icke-dödlig stroke, jämfört med placebo [2].

Korrekt användning och dosering

Ozempic är en subkutan injektion som ska administreras en gång i veckan, oberoende av måltider. Injektionen kan ges i låret, buken eller överarmen. För att minimera risken för hudirritation är det viktigt att variera injektionsstället varje vecka.

Enligt FASS bör behandlingen med Ozempic inledas med en dos på 0,25 mg en gång i veckan i fyra veckor. Därefter ökas dosen till 0,5 mg en gång i veckan. Om ytterligare blodsockerkontroll behövs efter minst fyra veckor med 0,5 mg-dosen kan dosen ökas till 1 mg en gång i veckan.

Efter 4 veckor med 1 mg varje vecka kan dosen ökas till 2 mg varje vecka för bättre blodsockerkontroll. 0,25 mg anses inte vara en underhållsdos. Använd inte mer än 2 mg på en vecka.

Missade en dos? Gör en injektion om det är inom 5 dagar. Om det har gått längre, hoppa över det och använd bara vår nästa dos på sin vanliga dag. Hur som helst kan du hålla dig till din etablerade veckorutin [3].

ozempic sverige

Kliniska erfarenheter av Ozempic och viktnedgång

Flera kliniska studier har visat att Ozempic kan hjälpa till med viktminskning hos patienter med typ 2-diabetes. I en studie kallad SUSTAIN 6 [4], där patienter med typ 2-diabetes och hög kardiovaskulär risk behandlades med semaglutid, rapporterades en signifikant viktnedgång jämfört med placebo. Viktnedgången var dosberoende och observerades oberoende av baseline BMI.

Brist och pris på Ozempic i Sverige

Det råder en betydande och långvarig brist på detta diabetesläkemedel i många EU-länder. På flera svenska apotek finns dock för närvarande parallellimporterat Ozempic att köpa, men endast för kunder som vill och kan betala fullt pris utan högkostnadsskydd. Denna ovanliga situation har uppstått eftersom Ebb Medical AB, ett företag som parallellimporterar Ozempic, har valt att lämna läkemedelsförmånen. Följaktligen finns det inget fast pris på Ozempic från Ebb Medical AB, vilket gör att de kan sätta sina egna priser, som till och med kan vara nästan dubbelt så höga [5].

Priset för Ozempic varierar beroende på dos och antal förfyllda injektionspennor per förpackning. En förpackning med 4 förfyllda injektionspennor på 0,25/0,5/1 mg kostar cirka 1000-1100 SEK [6]. Priserna på apotek som erbjuder e-recept kan dock vara betydligt högre (på grund av medicinsk konsultation som ingår i den totala kostnaden). Observera att priserna kan variera mellan olika apotek och att högkostnadsskyddet kan vara tillämpligt.

Hur man köper Ozempic?

Du måste boka en tid hos din läkare, genomgå en korrekt medicinsk diagnos och få ett recept på Ozempic för behandling av diabetes. Vissa onlineapotek eller telemedicinska tjänster kan erbjuda konsultationer med vårdpersonal som kan bedöma patientens behov och, om det anses lämpligt, utfärda ett recept. Denna praxis är dock starkt reglerad. Om ett digitalt frågeformulär är den enda konsultationsmetoden kanske det inte fångar upp all relevant information om patientens hälsotillstånd, potentiella läkemedelsinteraktioner eller andra kontraindikationer. En mer omfattande medicinsk bedömning kan vara nödvändig.

Ozempic är ett receptbelagt läkemedel

Ozempic (semaglutid) är ett receptbelagt läkemedel av flera anledningar:

Avsedd användning Korrekt användning kräver en förståelse för patientens allmänna hälsotillstånd, samtidigt använda läkemedel och potentiella läkemedelsinteraktioner.
Potentiella biverkningar Läkemedlet kan orsaka biverkningar av varierande svårighetsgrad. En läkare bör ha en aning om hur den ena eller andra biverkningen kan påverka patientens hälsa.
Dosering En läkare bör fastställa en lämplig dos med hänsyn till individuella särdrag hos en patient.
Medicinsk övervakning Patienter som behandlas med Ozempic kan behöva regelbunden övervakning, inklusive blodsockernivåer, njurfunktion och ögonundersökningar för att upptäcka potentiella komplikationer tidigt.
Risk för missbruk Om läkemedlet missbrukas/överdoseras kan det leda till hypoglykemi (lågt blodsocker) eller andra komplikationer.

Trots att läkemedel som Ozempic potentiellt kan ha negativa effekter, skrivs de ibland ut till personer i Sverige som inte lider av typ 2-diabetes eller fetma. En rapport från januari 2023 avslöjade att en journalist, utan att ha typ 2-diabetes eller ett ovanligt BMI, fick Ozempic utskrivet av den digitala hälsotjänsten Yazen efter att bara ha uppgett att hon en gång i tiden vägde lite mer. Erik Uddman, läkare vid endokrinologiska avdelningen på Skånes universitetssjukhus, betonade att Ozempic ofta ges för viktminskning utan ordentlig föregående utvärdering:

“Det behövs en patientutredning, och den bör ske vid ett fysiskt vårdtillfälle. Dessutom bör man göra täta uppföljningar och kontroller.” [7]

Kan du hitta Ozempic receptfritt?

Förmodligen kan du det. Men försäljare som erbjuder receptfri Ozempic är olagliga. De kan antingen sälja förfalskade läkemedel eller inte skicka något läkemedel alls (bara lura användare och inte svara efter att ha mottagit betalningen). Vi stötte på några webbplatser i Sverige som inte frågar efter ett recept alls. De bedriver olaglig verksamhet och kan inte uppvisa någon licens. Undvik sådana webbportaler. 

Ozempic och alkohol

Det finns inget strikt förbud mot att dricka alkohol medan du behandlas med Ozempic. Dock kan alkoholkonsumtion påverka blodsockerkontrollen och öka risken för hypoglykemi (lågt blodsocker), särskilt om man också tar andra blodsockersänkande läkemedel. Diskutera med din läkare om det är säkert att dricka alkohol i kombination med din behandling.

Det är intressant att djurstudier har visat att semaglutid kan minska lusten att dricka, i synnerhet på grund av minskad alkoholinducerad belöning [8].

Potentiella risker och interaktioner mellan Ozempic och alkohol

Alkohol kan förvärra vissa biverkningar av Ozempic, såsom illamående, kräkningar och yrsel. Dessutom kan alkohol ha en negativ inverkan på viktminskningen genom att öka kaloriintaget och minska din förmåga att fatta hälsosamma beslut om kost och motion. Det är viktigt att dricka alkohol med måtta och att vara medveten om potentiella risker.

Möjliga biverkningar

Biverkningar av Ozempic varierar i frekvens och svårighetsgrad. Vanliga biverkningar inkluderar illamående, kräkningar, diarré och förstoppning. Ovanligare biverkningar kan vara gallsten, inflammation i bukspottkörteln och överkänslighetsreaktioner. Det är viktigt att rapportera eventuella biverkningar till din läkare.

Populariteten av läkemedel som Ozempic har lett till missuppfattningen att de är lämpliga för alla som vill gå ner i vikt, vilket resulterat i skadliga effekter för vissa användare, enligt medicinsk expertis. Dr Elizabeth Wassenaar från Eating Recovery Center (USA) noterade att personer som tidigare hade övervunnit ätstörningar har upplevt ett återfall efter att ha tagit dessa läkemedel. Vissa av dessa patienter har till och med varit inlagda på sjukhus, och ofta var de förskrivande läkarna omedvetna om deras tidigare ätstörningshistoria. I detta avseende sade Wassenaar:

”Det är en verklig varning till personer som förskriver dessa läkemedel att det inte är riskfritt.” [9]

Kontraindikationer

Ozempic bör inte användas av personer med överkänslighet mot semaglutid eller något av hjälpämnena i läkemedlet. Det är också kontraindicerat hos patienter med typ 1-diabetes eller diabetisk ketoacidos. Om du har en historia av pankreatit, gallsten, eller njursjukdom, bör du rådgöra med din läkare innan du påbörjar behandling med Ozempic.

Användares erfarenheter av Ozempic: Flashback (forum) och andra källor

Att läsa om andra användares erfarenheter av Ozempic kan ge ytterligare information och vägledning för dem som överväger behandlingen.

Användarrecensioner och erfarenheter

Användarrecensioner av Ozempic kan hittas på olika webbplatser, såsom diabetesforum och patientorganisationers hemsidor. Erfarenheterna varierar, men många rapporterar positiva resultat när det gäller blodsockerkontroll och viktminskning. Det är dock viktigt att komma ihåg att individuella resultat kan skilja sig åt och att rådgivning från en läkare är avgörande för en säker och effektiv behandling.

Flashback (forum) diskussioner om Ozempic och viktnedgång

Flashback är en svensk diskussionsplattform där användare kan dela med sig av sina erfarenheter och ställa frågor om olika ämnen, inklusive läkemedel som Ozempic. Diskussioner på forumet kan ge ytterligare insikter i hur andra användare har upplevt behandlingen, eventuella biverkningar och tips för att hantera dem. Tänk på att informationen på forumet kan vara subjektiv och inte alltid baserad på vetenskapliga fakta, så det är viktigt att alltid rådgöra med din läkare innan du gör några ändringar i din behandling.

Ozempic i framtiden: forskning och utveckling

Forskning och utveckling av Ozempic och dess användning fortsätter för att förbättra behandlingsalternativen för patienter med typ 2-diabetes och viktrelaterade problem.

Aktuell forskning kring Ozempic och dess effekter

Forskare utforskar ständigt nya tillämpningar och förbättringar av Ozempic. Detta inkluderar studier som undersöker långsiktiga effekter på hjärt-kärlhälsa, njurfunktion och andra diabeteskomplikationer.

Potentiella framtida tillämpningar av Ozempic

Utöver dess nuvarande användning för behandling av typ 2-diabetes och viktminskning, undersöks Ozempic också för behandling av andra tillstånd, såsom prediabetes och polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Mer forskning behövs dock för att fastställa dess säkerhet och effektivitet vid behandling av dessa tillstånd.

Vanliga frågor och svar

Hur lång tid tar det att se resultat med Ozempic?

Resultat från Ozempic-behandling kan variera mellan individer. Generellt kan förbättringar i blodsockerkontroll ses inom några veckor, medan viktminskning kan ta längre tid. Många patienter rapporterar en viktnedgång inom 3 till 6 månader efter behandlingsstart.

Kan Ozempic användas tillsammans med andra viktminskningsmedel?

Det är viktigt att diskutera med din läkare innan du kombinerar Ozempic med andra viktminskningsmedel. I vissa fall kan det vara lämpligt att kombinera Ozempic med andra läkemedel för att förbättra blodsockerkontrollen och viktminskningen, men det kan också öka risken för biverkningar och interaktioner.

Hur maximerar man effekten av att använda Ozempic?

En balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet är avgörande för att uppnå optimala resultat med Ozempic. Genom att äta näringsrik mat och utöva fysisk aktivitet (t.ex. jogging, yoga, skidåkning, pilates etc.) kan du förbättra blodsockerkontrollen, minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och främja en hälsosam viktminskning.

Kan jag utöva sport medan jag tar Ozempic?

Ja, som nämnts ovan är fysisk aktivitet acceptabelt och rekommenderas i de flesta fall. Överansträng dig dock inte och lyssna på din tränares rekommendationer. Meddela honom/henne om din behandling så att han/hon kan föreslå anpassade övningar.

Är Ozempic ett substitut för insulin?

Nej, Ozempic är inte insulin och ska inte användas i dess ställe. Detta läkemedel får dock bukspottkörteln att producera insulin i närvaro av glukos, vanligtvis efter en måltid. Det använder kroppens naturliga insulin för att uppnå detta. Därför är det inte lämpligt för tillstånd där bukspottkörteln inte kan producera insulin, såsom typ 1-diabetes.

Kan Ozempic kombineras med insulin eller andra diabetesläkemedel?

Ja, semaglutid är vanligtvis kompatibelt med olika diabetesläkemedel, inklusive orala antidiabetika (som metformin, tiazolidindioner, sulfonylurea, SGLT2-hämmare) och insulin. Se dock till att din läkare granskar alla befintliga tillstånd och mediciner innan Ozempic förskrivs.

Kan man gå upp i vikt igen efter att ha slutat använda detta läkemedel? 

En studie från 2022 med nära 2 000 deltagare visade att ett år efter utsättning av 2,4 mg-doser av semaglutid återfick individerna ungefär två tredjedelar av den vikt de ursprungligen hade gått ner [10].

Om läkemedlet sätts ut eller dess effekt avtar, kvarstår de underliggande faktorer som ursprungligen ledde till viktuppgång. Därför kan vikten öka igen. Eftersom fetma är ett bestående tillstånd kräver det konsekvent och holistisk hantering. Så du måste utveckla hälsosamma vanor under behandlingen om du inte vill se en roll-back-effekt.

Referenser:

  1. T. Andersson et al. Diabetes Prevalence in Sweden at Present and Projections for Year 2050. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26619340/
  2. Company announcement. URL: https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=166301 
  3. Ozempic – FASS.se – läkemedelsinformation för vårdpersonal. URL: https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20180613000018 
  4. Steven P. Marso et al. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. URL: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1607141
  5. Ozempic finns trots brist – för dem som betalar själva. URL: https://www.lakemedelsvarlden.se/ozempic-finns-trots-brist-for-dem-som-betalar-sjalva/
  6. Apoteket. URL: https://www.apoteket.se/ 
  7. Diabetesmedicinen Ozempic används för snabb viktnedgång – men den har en baksida. URL: https://metromode.se/halsa/diabetesmedicinen-ozempic-anvands-for-snabb-viktnedgang-men-den-har-en-baksida/ 
  8. Cajsa Aranäs, Christian E. Edvardsson et al. Semaglutide reduces alcohol intake and relapse-like drinking in male and female rats URL: https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(23)00207-4/fulltext 
  9. The dark side of the weight-loss-drug craze: eating disorders, medication shortages, dangerous knockoffs (Den mörka sidan av viktminskningsläkemedel: ätstörningar, läkemedelsbrist, farliga kopior). URL: https://www.eatingrecoverycenter.com/articles/eating-disorders-weight-loss-drugs 
  10. John P. H. Wilding and others. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension. URL: https://dom-pubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dom.14725